Vi vil gerne høre din mening om Kultur- og Fritidspolitikken

Den nye Kultur- og Fritidspolitik bliver nu sendt i offentlig høring, hvor alle kan komme med inputs​​​​​​​

I første halvår af 2017 har Kultur- og Fritidsudvalget sammen med de politiske brugerudvalg, Folkeoplysningsudvalget, Landdistriktsudvalget og Kulturelt Forum, samarbejdet om indhold i en ny Kultur- og Fritidspolitik. 

Resultatet til udkast til politikken kan du læse på Tønder Kommunes hjemmeside www.toender.dk. Politikken ligger under fanen "Din fritid" og emnet Politik - Kultur, Fritid og Landdistrikter.

Har du kommentarer til politikken, så kan du sende dem til Kultur- og Fritidsafdelingen i løbet af september måned, hvor der er offentlig høring af politikken. Høringsfristen er 1. oktober 2017.

Mange inputs fra foreninger
Undervejs har brugerudvalgene været med til at give input til formulering af visionerne i den nye tværgående Kultur- og Fritidspolitik. 

I processen har alle foreninger og andre interesserede borgere også kunnet komme med forslag og input til politikken. En mulighed, de har benyttet sig flittigt af. Således har der både været afholdt en kick-off konference og seks efterfølgende mini-workshops, hvor foreningerne og andre interesserede har deltaget. 

Processen med den brede dialog og involvering er nu slut, og Kommunalbestyrelsen godkendte udkastet på sit møde den 31. august 2017. Efter denne første godkendelse bliver udkastet nu sendt i offentlig høring, inden at den forventes at blive godkendt i november måned.

Sådan får du dine kommentarer med
Hvis du har kommentarer til den nye politik, er der to muligheder for at give dem til kende: 

Du kan enten skrive til Kultur- og Fritidsforvaltningen via toender.dk. Formularen finder du, under fanen "Din fritid" og emnet Politik - Kultur, Fritid og Landdistrikter. Her finder du også den nye politik. I det grå felt skriver du dit navn og email, og herunder de kommentarer, som du ønsker, politikerne skal tage med inden den endelige godkendelse. 

Som en anden mulighed kan du sende en mail direkte til Kultur- og Fritidsforvaltingen på mail-adressen: pokof@toender.dk 

​​​​​​​Politikken bliver konkret i 2018 - 2021
Politikken kommer til at gælde for perioden 2018 - 2021. Kultur- og Fritidsudvalget har haft et ønske om, at politikken i den kommende Kommunalbestyrelsesperiode i langt højere grad skulle blive til konkrete handlinger. Derfor har de ønsket at ændre den i forhold til den nuværende politik.
 
Ændringen starter allerede ved politikkens opbygning. I stedet for at bygge op ud fra hvert po-litikområde (kultur, fritid, landdistrikter) er den nu bygget op omkring fire temaer, som udvalget ser som tværgående og centrale for de kommende fire år. 

Temaerne er: Brugerne, Faciliteter, Samskabelse og Kommunikation/digitalisering.

For hvert tema er der formuleret en vision og flere indsatser, som udvalget sammen med bru-gerudvalgene, foreninger, forvaltningen og andre relevante parter vil arbejde på at virkeliggøre.
 
For at få indsatserne gjort til virkelighed skal en handlingsplan følge politikken som et bilag.
Der er udarbejdet et udkast til den første handlingsplan. 

Det er forvaltningens sammenskrivning af de handlinger, som foreninger og andre interessere-de borgere har udtrykt ønske om på mini-workshops. Handlingsplanen vil Kultur- og Fritidsud-valget drøfte med brugerudvalgene på et fællesmøde den 9. oktober 2017, når høringsperioden er slut. Målet er at deltagerne på fællesmødet prioritere de handlinger, der skal arbejdes med i 2018.