Screening gør udviklingshæmmede sundere

Helbredstilstanden blandt beboerne på Handicap Løgumgård er blevet klart bedre, efter at Tønder Kommune har indført systematiske sundhedsscreeninger.

Screeningerne på bostedet blev indført i 2009, og dermed var Tønder en af de første kommuner i landet til at yde en så systematisk sundhedsindsats over for mennesker med fysiske og psykiske handicap.

- Nu her syv år senere er resultaterne til at få øje på. Beboerne har generelt fået bedre helbred og større livskvalitet, fordi sygdomme og lidelser bliver opdaget tidligere, og fordi der nu kan ydes en mere målrettet og langt bedre forebyggende indsats, siger formanden for kommunens Socialudvalg, Kim Printz Ringbæk.

Initiativet i Tønder Kommune er også blevet bemærket uden for kommunens grænser. Eksempelvis er erfaringerne fra Handicap Løgumgård blevet præsenteret for andre danske kommuner i KL-regi, og det har bl.a. inspireret Roskilde Kommune til at iværksætte et tilsvarende projekt.

Større lighed i sundhed

Baggrunden for at udføre systematiske sundhedsscreeninger er den kendsgerning, at sundheden blandt borgere med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser er markant dårligere end blandt andre mennesker. I gennemsnit lever mennesker med udviklingshæmning 14,5 år kortere end andre.

- Det skyldes bl.a., at sygdom kan være vanskelig at opdage hos udviklingshæmmede, fordi de ikke altid selv kan give udtryk for lidelse og smerte på samme måde som andre. Derfor er en opsøgende indsats med systematiske og regelmæssige screeninger et godt og effektivt redskab til at skabe større lighed i sundhed, så udviklingshæmmede får samme vilkår som andre borgere, siger Kim Printz Ringbæk.

Da kommunen indførte systematiske screeninger på Handicap Løgumgård i 2009, blev der i starten fundet behandlings- eller undersøgelseskrævende sygdomme hos stort set alle beboere.
Nogle tilstande og sygdomme var mere alvorlige end andre, men det er et fælles træk, at den opsporende og forebyggende indsats generelt har medført bedre helbred og større livskvalitet for den enkelte. Uden screeningerne ville mange givetvis have levet med oversete sygdomme eller større risiko for at udvikle alvorlige sygdomme.

På baggrund af de positive erfaringer fra Handicap Løgumgård vil Tønder Kommune nu udbrede konceptet til andre områder inden for Psykiatri og Handicap. I første omgang er der taget skridt til at iværksætte screeninger på Handicap Tønder fra begyndelsen af 2017.

Fakta:

Handicap Løgumgård er et bo- og beskæftigelsessted for fysisk og psykisk udviklingshæmmede. Stedet har 79 beboere.

Sundhedsscreeninger:

Udgangspunktet er, at det ikke er beboerne, der skal opsøge sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet skal opsøge beboerne.

Med hjælp fra kontaktpædagogen udfylder beboerne et skema med 12 forskellige sundhedsmæssige fokusområder. Skemaet bruges som udgangspunkt for et grundigt sundhedstjek af egen læge én gang om året. Undersøgelsen udmøntes i en individuel ét-årig sundhedsplan.

Det pædagogiske personale får faglig sparring og rådgivning af en sygeplejerske til at deltage i arbejdet med sundhedsscreeningerne.