Ny velkomst til Rømø og nationalparken

Besøgende til Rømø kan se frem til, at de fra begyndelsen af 2018 kan få en spektakulær introduktion til, hvad der venter dem, når de besøger såvel øen som nationalparken og Verdensarv Vadehavet: I uge 33 er anlægsarbejdet på projektet ”Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet” nemlig gået i gang. Projektet gennemføres som en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Opkørslen til Rømødæmningen markerer også overgangen fra det inddæmmede kulturlandskab i marsken til Verdensarv Vadehavet - Danmarks mest unikke naturlandskab. Området veksler mellem den frodige jords tiltrækning og den truende nærhed til havet med tilbagevendende over-svømmelser og fare for stormflod.

Med et nyt projekt skabes en stærk og entydig port til UNESCO’s verdensarv og Nationalpark Vadehavet Målet er et ordløst arkitektonisk greb, som formidler og forstærker oplevelsen af naturen, det flade land og den høje himmel.

Helt konkret skal der etableres ankomstfaciliteter, som definerer starten på en sammenhængende oplevelse. En sti og fodgængerbro skaber forbindelse og forstærker indtrykket af stedet og landskabet. Og endelig skal et nyopført værft - en lille jordhøj - skabe udsigt over marsk, dige, klæggrav, forland og over de vidtstrakte vader og hav.

Stedet ligger ved rute 175 på højre hånd umiddelbart inden Rømødæmningen, og forbipasserende kan allerede nu konstatere, at der her sker noget. Stedet er valgt, da krydset mellem landevejen til Rømø og den nationale cykelrute 1 er et de steder i Nationalpark Vadehavet, der passeres af flest turister.

Anlægget består af flere elementer. Syd for landevejen anlægges en parkeringsplads og her skabes også rum til formidlingsplancher om verdensarven og nationalparken.  Nord for landevejen leder en sti den besøgende op over en høj og videre herfra over en bro og ad en trappe op på selve diget.  Turen giver den besøgende mulighed for at opleve det inddigede marsklandskab, der skæres af den markante digelinje, forlandet, vaden og det evigt skiftende tidevand, den høje himmel, fuglelivet samt vind og vejr.

Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet er et af ti steder under initiativet ”Steder i landskabet”, der er en del af Realdanias kampagne ”Stedet Tæller”. Nationalpark Vadehavet er bygherre på projektet, der er tegnet af OOOJA architects.

Kystdirektoratet og Digelaget for Bredeådalen lægger areal til projektet, mens Tønder Kommune vil stå for vedligeholdelsen, når anlægsarbejdet er afsluttet. Entreprenørfirmaet Kjelkvist fra Tønder vandt opgaven med anlægsarbejdet, som forventes at være afsluttet med årets udgang.

Tønder Kommune vil ombygge lyskrydset med et fodgængerfelt, så besøgende kan komme sikkert fra p-pladsen det nye ’velkomststed’, når de skal krydse landevejen til fods.

FAKTA

PROJEKTORGANISATION
Bygherre: Nationalpark Vadehavet
Primær ejer: Kystdirektoratet og Digelaget ved Bredeådalen
Fremtidig driftsherre: Tønder Kommune
Partnerkreds: Realdania, Nationalpark Vadehavet, Kystdirektoratet, Tønder Kommune, og Digelaget ved Bredeådalen

LEVERANDØRER
Totalrådgiver/arkitekt: OOOJA architects IvS
Underrådgiver/arkitekt: kimthorsell architects
Entreprenør: Kjelkvist A/S
Leverandør bro og plinte: Wood-ways A/S
Leverandør betonfliser: Århus Cementvarefabrik A/S

BUDGETRAMME
Den økonomiske ramme for opgaven er 2,5 mio. kr. ex. moms

KORT OM PROJEKTETS PARTER

Realdania-kampagnen Stedet Tæller
Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder. Formålet er, at kampagnens projekter skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten i yderområder. Projektet ved Rømødæmningen er et projekt blandt 10, der skal højne oplevelsen af særlige steder rundt omkring i det danske landskab i forbindelse med kampagnens fokusområde ”Steder i landskabet”.

Se mere på www.stedet-taeller.dk

Nationalpark Vadehavet
Nationalpark Vadehavet er på 1.459 kvadratkilometer og Danmarks største nationalpark, der strækker sig fra Blåvandshuk til grænsen. Den udgør en tiendedel af det samlede dansk-tysk-hollandske vadehavsområde. Området rummer verdens største sammenhængende tidevandsflader med et mylder af liv og en enorm biologisk produktion. Naturen er i verdensklasse, og Vadehavet er optaget på UNESCO’s liste over verdensarv.

Entreprenørfirmaet Kjelkvist er nu gået i gang med anlægsarbejdet til projekt ”Ankomst til Verdensarv og Nationalpark Vadehavet” ved Rømødæmningen. (Foto: Nationalpark Vadehavet)