Naturråd er nu nedsat

Der er nu nedsat et naturråd, som dækker kommunerne Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder. Naturrådet har til opgave at rådgive kommunerne om udpegningen af arealer til Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne. Grønt Danmarkskort er kommunernes plan for, hvilke arealer der på sigt skal udvikle sig til natur og økologiske forbindelser. Esbjerg Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af naturrådet. 

Naturrådets sammensætning

Det har i perioden 14. november 2017 til 14. december 2017 været muligt for foreninger og organisationer med interesse i benyttelse og beskyttelse af naturen, at indstille et medlem og en suppleant til naturrådet.

Der var ved fristens udløb indkommet 11 henvendelser fra foreninger og organisationer, som ønsker at deltage i naturrådet. Esbjerg Kommune har i samarbejde med de øvrige kommuner truffet afgørelse efter bekendtgørelse etablering af lokale naturråd om, hvilke organisationer og foreninger, der kan deltage i rådet. Kommunerne har i afgørelsen lagt vægt på følgende:

 1. At de indstillede foreninger og organisationer er opstillingsberettigede i henhold til bekendtgørelsen.
 2. At der i rådet er sikret en ligelig fordeling mellem henholdsvis erhvervsinteresser og natur-, miljø- og fritidsinteresser.
 3. At der i det omfang det er muligt sikres en ligelige repræsentation af mænd og kvinder.

Der er truffet afgørelse om, at følgende organisationer og foreninger kan være repræsenteret i rådet med nedenstående navngivne personer:

 • Danmarks Naturfredningsforening, medlem Klaus Bjørn Jacobsen
 • Dansk Ornitologisk Forening, medlem Ingelise Sørensen, suppleant Peter Tougaard
 • Danmarks Sportsfiskerforbund, medlem Simon Simonsen, suppleant Lars Hammer-Bek
 • Friluftsrådet, medlem Hanne Voetmann, suppleant Karsten Schmidt
 • Bæredygtigt Landbrug, medlem Hans Henrik Pørksen
 • Sønderjysk Landboforening, medlem Asger Thode Kristensen, suppleant Peter Aalykke Jensen
 • SAGRO, medlem Bjarne Nørtoft
 • Dansk Skovforening, medlem Mogens Lunde

I henhold til bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd kan afgørelsen ikke påklages.

Naturrådets arbejde skal være afsluttet senest den 15. juli 2018.

Spørgsmål vedrørende naturrådet kan rettes til planlægger Astrid Moltke Jordt på tlf. 76 16 33 05 eller mail asjor@esbjergkommmune.dk