Medlemmer til naturrådet

Der skal oprettes et lokalt naturråd, som dækker Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder Kommuner. Naturrådet får til opgave at bistå kommunalbestyrelserne med udpegningen af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er en del af kommuneplanerne og skal sikre større og bedre sammenhængende naturområder i fremtiden. Formålet med naturrådet er at sikre inddragelse af lokal viden og sikre en afvejning af benyttelses- og beskyttelsesinteresser. Naturrådets rolle er rådgivende og den endelige beslutningskompetence ligger ved kommunerne.

Indstilling af medlemmer til rådet

Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille 1 medlem og 1 suppleant til naturrådet jf. § 4 stk. 3 i bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd.

Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af naturrådet:

  1. Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  2. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  3. Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Naturrådet skal bestå af højest 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af medlemmer, der varetager henholdsvis erhvervsinteresser og natur-, miljø- og fritidsinteresser. Endvidere skal der sikres en lige fordeling mellem mænd og kvinder jf. ligestillingsloven. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en kvinde og en mand, når der indstilles medlemmer og suppleanter. Kravet kan dog fraviges, hvis det kan dokumenteres, at det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret i organisationen eller foreningen.

Indstilling af medlemmer skal ske på mail til plan@esbjergkommune.dk

Indstillingen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Organisationens eller foreningens navn.
  • Organisationens eller foreningens formål.
  • Oplysninger om, hvem der indstilles som henholdsvis medlem og suppleant, og kontaktoplysninger på disse.
  • Dokumentation for medlemssammensætningen, såfremt der indstilles et medlem og en suppleant af samme køn.

Tidsfrister

Fristen for at indstille medlemmer til naturrådet udløber den 14. december 2017.

Naturrådet skal nedsættes senest den 15. januar 2018. Rådets sammensætning vil blive meddelt direkte til de organisationer og foreninger, der har indstillet medlemmer, samt annonceret på kommunernes hjemmesider. Første møde i naturrådet forventes afholdt i slutningen af januar 2018.

Har du spørgsmål vedrørende naturrådet er du velkommen til at kontakte kommuneplanlægger Astrid Moltke Jordt på telefon 76 16 33 05 eller mail asjor@esbjergkommune.dk