Markant kortere ventetid til genoptræning i Tønder Kommune

I Tønder Kommune er det lykkedes at reducere ventetiden til genoptræning, så borgerne de seneste måneder har kunnet påbegynde genoptræning efter sygehusophold indenfor syv dage.

Borgerne i Tønder Kommune kommer hurtigere i gang med genoptræning efter sygehusophold. Inden for det seneste år er det lykkedes at reducere ventetiden, selv om der i samme periode er henvist flere borgere til genoptræning.

- Det, at vi er lykkedes med at reducere ventetiden til genoptræning, hænger sammen med, at Træningsafdelingens medarbejdere og ledelse har været i gang med en større proces, der har resulteret i ændrede arbejdsgange og den måde, genoptræningen bliver tilrettelagt, fortæller formanden for Sundhedsudvalget Irene Holk Lund og fortsætter: 

- Medarbejderne har ydet en stor indsats og vist vilje til at nedbringe ventelisten, idet de har bidraget med nytænkning og en stor arbejdsindsats.

- Med den nye lovgivning er træningsafdelingen blevet begunstiget økonomisk med udvidelse af budgettet svarende til en ekstra terapeut, fortæller Irene Holk Lund videre.
 

Det har blandt andet betydet, at flere borgere modtager genoptræning på hold eller i form af samtræning, hvor mindst to borgere træner samtidig, som supplement til den individuelle genoptræning. Der er også flere borgere, der selvtræner med tæt vejledning og opfølgning fra terapeuten.

Fra 21 til syv dages ventetid
Nedbringelse af ventetiden til under syv dage er et stort fald fra den gennemsnitslige ventetid på 21 dage, som Sundhedsdatastyrelsen har beregnet, at ventetiden var i Tønder Kommune i 2017. 

I Sundhedsdatastyrelsens opgørelse er der ikke taget højde for, at det ikke er alle borgere, der må påbegynde genoptræningen lige efter udskrivning fra et sygehusophold, hvilket lægen afgør i forbindelse med henvisningen.     
 

Tønder Kommune er med den aktuelle ventetid kommet i mål med ventetiden i henhold til den ny lovgivning på genoptræningsområdet, der trådte i kraft den 1. juli 2018. 


16,6 pct. flere i genoptræning
Den positive udvikling i ventetiden skal ses i sammenhæng med, at kommunens Trænings-afdeling har fået flere opgaver. 
 

- Vi har i første halvår af 2018 haft en stigning i antallet af genoptræningsplaner efter sygehusophold på ca. 16,6 pct. sammenlignet med samme periode 2017. Det er en udfordring, som stiller store krav til planlægning og nytænkning af opgaven. Men det er også positivt, at borgerne bliver henvist til genoptræning og får den rette hjælp fra kompetente fysio- og ergoterapeuter, så de hurtigere kan vende tilbage til en normal hverdag og genoptage deres arbejde, siger fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked, Anne-Mette Dalgaard.


Fakta:
Den 1. juli 2018 trådte en ny lovgivning på genoptræningsområdet i kraft. 

Lovændring betyder konkret, at den kommunale genoptræning skal kunne tilbyde borgerne opstart af genoptræning efter sygehusophold indenfor syv dage. 

Borgeren kan - medmindre genoptræningen skal foregå på et sygehus - vælge som noget nyt at modtage genoptræningen hos en privat leverandør, som Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale med, hvis den kommunale genoptræning ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus. 

Angiver genoptræningsplanen, at genoptræningen af sundhedsfaglige grunde først må startes op på et senere tidspunkt end udskrivningstidspunktet, regnes fristen dog fra dette tidspunkt. Mulighed for frit valg er først gældende, når KL har indgået aftale med private leverandører. Det bliver formentlig i starten af 2019.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse varetages i Tønder Kommune af den kommunale Træningsafdeling, der har til huse på Tønder Sygehus, og satellit-funktioner i Sundhedshusene i Skærbæk, Toftlund og på Klosterparken i Løgumkloster. Afdelingen består af fysio- og ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter samt administrativt personale.