Lodsejere kontaktes om klimatilpasning

Tøndermarsk Initiativet tager hul på endnu et af de emner, der indgår i det store projekt. Det handler om klimatilpasning langs Vidå og håndtering af høj vandstand mellem ådigerne i Tøndermarsken.

I løbet af vinteren og foråret vil Tønder Kommune undersøge mulighederne i en række områder, der har potentiale for at opmagasinere vand i højvandssituationerne. Som et led i undersøgelserne vil kommunen tage kontakt til lodsejere i områderne for at informere om og drøfte idéer og muligheder.

- Vi starter hos lodsejerne. Det er første ”stop” for at afsøge muligheder, når tingene skal gennemføres ad frivillighedens vej, siger borgmester Henrik Frandsen, der også er formand i Tøndermarsk Initiativet.

Et godt forarbejde er nødvendigt, fordi det er planen, at undersøgelserne skal munde ud i, at kommunen søger EU om medfinansiering af projektet. Ansøgningen skal konkurrere med andre EU-landes projektansøgninger og om der Tønder Kommune opnår støtte afgør EU vil først til sommer 2019. Det er derfor heller ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvilke tiltag, der eventuelt kan realiseres.

Med klimaprognoser om mere nedbør og flere og måske kraftigere storme sammen med et generelt højere havniveau, er der udsigt til en udvikling, der går i den forkerte retning, hvad angår sikkerhed mod oversvømmelse langs Vidå.

- Vi skal finde løsninger, som er langtidsholdbare og ikke giver fejlinvesteringer, siger borgmester Henrik Frandsen. Derfor vælger vi at gå på jagt efter nye ”vandparkeringsområder” i stedet for at bygge højere ådiger. Vi skal samtidig skabe nogle afledte fordele som for eksempel natur- og rekreative områder, som er med til at løfte og realisere hele idéen med Tøndermarsk Initiativet. Og hvis vi blot gik efter højere ådiger, ville vi i fremtiden skulle leve med en endnu højere vandstand som nabo i ekstremsituationerne.

Allerede før Det fremskudte Dige blev etableret ved Højer i 1981, var man klar over, at indvandssituationen i Vidå ikke var for god. Samtidig med at man fik et nyt og stærkt havdige, brugte man derfor en del af den nye Margrethe-Kog syd for Vidåslusen som nyt reservoir.

Den ekstra sikkerhed man opnåede i 1981 vil uden nye tiltag være ”spist op” af mere vand i vandløbene og længere tid med lukket sluse om 50 – 100 år. Derfor er det relevant at se på en ny generation af tiltag for at opretholde sikkerheden.

Fakta:
 
Vidå transporterer overfladevand fra et stort opland på 1350 kvadratkilometer til Vadehavet. For at få vandet forbi Tønder og Højer og igennem Tøndermarsken uden oversvømmelser, er åerne inddiget. Under normale omstændigheder er der ingen problemer i det. Men i perioder med kraftig regn kan vandstanden mellem ådigerne stige faretruende og sætte stort pres på ådigerne.  Hvis vandstanden i havet samtidig er høj på grund af stormflod, har åen ikke afløb gennem Vidåslusen.  Så hober vandet sig op mellem ådigerne og forværrer situationen.

De berørte lodsejere i undersøgelsesområderne bliver orienteret med et brev og efterfølgende kontaktet telefonisk for at aftale nærmere om et møde.

EU giver støtte til udvalgte projekter, der fremmer klimatiltag og naturforbedringer. Programmet har et stort økonomisk budget og betaler ofte 50 pct. i støtte.