Hjælpemidler også ved midlertidigt behov

Sundhedsudvalget har godkendt nye kvalitetsstandarder for hjælpemidler og forbrugsgoder. Det betyder, at serviceniveauet bliver bedre, da det nu også er muligt for borgere med midlertidigt behov at få hjælpemidler stillet til rådighed, hvor det tidligere kun var muligt ved varigt behov.

Irene Holk Lund, der er formand for Sundhedsudvalget, fortæller, at den nye ordning blandt andet er blevet vedtaget på baggrund af borgerhenvendelser.

-  Jeg er rigtig glad for, at vi nu har kunnet imødekomme et efterspurgt ønske. Og det giver rigtig god mening, at også borgere, som i kortere eller længere tid har behov for et hjælpemiddel, også kan få det stillet til rådighed. Det rette hjælpemiddel kan være med til, at borgeren oplever større tilfredshed og velvære samtidig med, at man hurtigere genvinder sit funktionsniveau eller undgår yderligere funktionstab, siger Irene Holk Lund.  

Hun peger også på at ved at udvide målgruppen af modtagere af hjælpemidler, så vil man styrke især to indsatser i den ældrepolitik, der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2018. Det drejer sig om indsatserne "Tidlig indsats, forebyggelse og rehabilitering" samt "Længere tid i eget hjem".

Den nye ordning er trådt i kraft ved årsskiftet. Den betyder dog ikke, at der rykkes på opgavefordelingen mellem kommunen og sygehuse. Hvis en borger i en periode har behov for et hjælpemiddel som del af et behandlingsforløb på sygehuset, så er det fortsat sygehuset, der skal levere hjælpemidlet.

 

Fakta:

Den 1. januar 2018 er der sket en lovændring, som påvirker Servicelovens bestemmelser omkring hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovændringen muliggør, at kommunerne kan bevillige hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med en midlertidig nedsat funktionsevne. Tidligere har det været et krav, at borgerens funktionsevne skulle være varig for, at borgeren kunne blive omfattet af målgruppen.