Elever og beboere flyttes efter fund af PCB

I forbindelse med en facaderenovering på Ludvig Andresensvej 39A i Tønder er der, i enkelte lokaler, konstateret et for højt indhold af PCB.

Bygningen tilhører Tønder Kommune og huser undervisningsfaciliteter til unge- og voksne handicappede og bo-tilbud for fem beboere med tilknytning til Handicap Tønder.

Undersøgelser har påvist, at det er de lokaler der anvendes til undervisning, at indholdet af PCB i luften er højere end hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler. I selve bo-delen er mængden af PCB under de af Sundhedsstyrelsen anbefalede grænseværdier, hvorfor der her for nuværende, kun er behov for mindre tiltag.

- Vi har i forbindelse med fundet rådført os med Embedslægen. Embedslægen oplyser, at udslippet i undervisningslokalerne heldigvis er på et niveau, hvor vi, ved at tage visse forholdsregler, kan sikre et sundt indeklima. Forholdsreglerne består hovedsageligt i øget udluftning, hvilket vi naturligvisvil have fokus på, udtaler områdeleder for Handicap Tønder, Theresé Alette Andersen.

Elever og beboere flytter ved årsskiftet
Der er risiko for, at udslippet kan stige i takt med, at temperaturen udenfor igen stiger. Det kan betyde, at mængden af PCB i luften i de ramte lokaler, kan stige til et niveau, der kan give sundhedsgener. Derfor er der nu truffet beslutning om en permanent udflytning af elever og beboere.

- Med de nye forholdsregler er det her og nu ikke forbundet med nogen sundhedsfare at opholde sig på stedet. Om det bliver det på længere sigt, er uvist. Men vi tager ingen chancer. Derfor vil vi den kommende tid se på faciliteter, der egner sig som permanente lokaler, udtaler leder ved Tønder Ungdomsskole, Mikkel Brander, og fortsætter:

- I samråd med Embedslægen er vi blevet enige om, at det vil være passende at flytte elever og beboere omkring årsskiftet.

Medarbejdere, elever, beboere og deres pårørende er underrettet om situationen og vil løbende blive holdt orienteret om den videre udvikling.

Fakta om fundet:

Der er på adressen foretaget målinger af hver enkelt bygningsdel. Målingerne for henholdsvis undervisningsdelen og bo-delen er som følger:

Højest målte værdi i undervisningslokalerne: 2300 nanogram PCB pr. kvadratmeter.

Højest målte værdi i bo-delen: 280 nanogram PCB pr. kvadratmeter.

Målingerne for undervisningslokalerne befinder sig med 2300 nanogram indenfor et spænd på mellem 300 og 3000, som Sundhedsstyrelsens opererer med. Indenfor dette spænd kan længere tids ophold i lokalerne medvirke til sundhedsskader. Men da der er tale om undervisningslokaler, hvor elever kun opholder sig af få timers varighed ad gangen, er belastningen for den enkelte væsentligt lavere. Det vurderes derfor ikke at være sundhedsskadeligt for elever og undervisere at opholde sig i de pågældende lokaler, så længe ovennævnte forholdsregler tages.

I henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger er der med udgangspunkt i målingerne i bo-delen ikke behov for at gøre yderligere, da indholdet af PCB i luften er indenfor et spænd på mellem 0 og 300 nanogram. Så længe værdierne ikke overstiger 300 vurderes det at opholde sig i lokalerne ikke at medføre en betydende forøget helbredsrisiko.

Årsagen til, at der er truffet beslutning om, at bo-delen også skal fraflyttes beror derfor udelukkende på, at det for beboerne ikke vil være hensigtsmæssigt at bo alene i den store bebyggelse.

Via følgende link kan interesserede læse mere om Sundhedsstyrelsens grænseværdier anbefalede handlinger for disse: http://pcb-guiden.dk/aktionsvaerdier-indeluft

Fakta om PCB:

• PCB er et miljøfarligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970'erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.

• PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, og det er en uønsket miljøgift

• PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt til

PCB-holdige materialer. Fødevarer er vores største kilde til PCB i kroppen for befolkningen som helhed

• PCB har været brugt i byggeriet i Danmark, men omfanget ukendt. Stoffet kan være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950 - 1977

• PCB kan være helbredsskadeligt, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.

• Særligt sårbare grupper er spædbørn samt gravide og ammende kvinder

• PCB identificeres indledningsvis ud fra bygningens alder. Herudover ved visuel gennemgang af mulige kilder og ved faktiske målinger af relevante byggematerialer og i indeluft. Selvom der er PCB i bygningen, er det ikke givet, at indholdet er forbundet med en øget helbredsrisiko

• PCB er underlagt grænseværdier for, hvornår PCB-holdigt materiale er farligt affald, og aktionsværdier for, hvor stor koncentrationen må være i indeluften, før det er at betragte som en øget helbredsrisiko.

(Kilde: PCB-guiden.dk v. Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet)