Danmarks mest sjældne fisk boltrer sig igen i Sølsted Mose

Dyndsmerlingen er i fremgang. En ny undersøgelse i Tønder Kommune peger på, at den særprægede dyndsmerling er i fremgang. Den er nu så talrig i Sølsted Mose, at bestanden ser ud til at være levedygtig. 

Fremgangen skyldes det omfattende genskabelsesprojekt, hvor mosen blev restaureret frem til 2015. Projektet har betydet, at der igen dannes højmose i området og har skabt gode levesteder for sjældne planter, fugle og fisk.

I forbindelse med moseprojektet Har Tønder Kommune lavet flere undersøgelser af dyndsmerlingens forekomst med elektrofiskeri og fælder/ruser. Sideløbende har Miljøstyrelsen undersøgt forekomsten med DNA-undersøgelser.

Ifølge Ole Ottosen, miljømedarbejder i Tønder Kommune, var der godt gang i fangsten, da ruserne senest blev sat ud i juni:
- Umiddelbart efter projektets færdiggørelse i 2015 lykkedes det os kun at fange og registrere tre styk. Her fire år senere er der i løbet af blot en enkelt uge blevet fanget hele 20 dyndsmerlinger. Alt tyder derfor på, at arten er tilbage i betydeligt større antal end før moseprojektet.

En stor succes
Der var før projektet så få dyndsmerlinger tilbage, at der var frygt for, at arten ikke stod til at redde og dermed ville forsvinde helt fra den danske natur. 

Derfor glæder den flotte fremgang også formanden for Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, Bo Jessen:
- Formålet med genskabelsesprojektet var netop blandt andet at skabe optimale forhold for sjældne og truede dyrearter. Dyndsmerlingens fremgang er en klar indikation på, at Sølsted Mose-projektet er en stor succes. Det kan vi kun være ovenud tilfredse med.   

Før anden verdenskrig levede dynsmerlingen i stort antal i åer, grøfter og moser i Sønderjylland. Når dyndsmerlingen næsten forsvandt, så skyldes det blandt andet mere intensiv brug af landskabet med dræning, regulering og afvanding af vådområder samt oprensning af mudder og vandplanter hvert år i kanaler og grøfter. 
Tønder Kommune gennemførte Sølsted Mose-projektet i perioden 2011 - 2015. Projektet omfatter 240 hektar og kostede 15 mio. kr., som blev finansieret af  Fugleværnsfonden, EU-LIFE-midler, A.P. Møllers Fond, 15. Juni Fonden og Tønder Kommune.

​​​​​​​
​​​​​​​Fakta:
Dyndsmerlingen er en ferskvandsfisk på op til omkring 25 cm. Den lever, som navnet antyder, i damme, grøfter og kanaler med blød bund og masser af vandplanter. 
Her ligger den om dagen nedgravet, mens den om natten føler sig frem lækkerier i form af insekter og orme med sine talrige føletråde om munden. Den lægger sine æg i mellem vandplanter, hvor ynglen lever i de første måneder. 

Den elsker varme og lever derfor kun i vandområder uden skyggende træer. Den er perfekt tilpasset livet i de ofte iltfattige plumrede vande, idet den via tarmen kan udnytte ilten i atmosfærisk luft som indtages gennem munden og ”pruttes” ud via endetarmen – deraf det sønderjyske navn ”pif-ål”. 

Den er så truet, at den er på den nationale rødliste (kritisk truet) og den er desuden en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området Sølsted Mose. Arten findes i de fleste lande langs Østersøen, men er gået meget tilbage i bl.a. Tyskland og Holland, hvor der er flere projekter for redning af arten.

I Danmark var den indtil omkring Anden Verdenskrig udbredt mange steder i det vestlige Sønderjylland, men er pga. afvanding, oprensninger og tilgroning af vådområder stort set forsvundet. 
Det sidste levested i Danmark er muligvis Sølsted Mose.