Budgettet på plads i Tønder

Forhandlingslederne underskrev budgetaftalen på Tønder Rådhus: Birthe Haag Frikke, Liberal Alliance, Henning Schmidt, De Konservative, Bent Paulsen, Dansk Folkeparti, borgmester Henrik Frandsen, Venstre, Lars Rytter, Socialdemokratiet, Holger Petersen, Enhedslisten, Jørgen Popp Petersen, Slesvigsk Parti, Preben Linnet, Venstre

 

Efter Kommunalbestyrelsens budgetseminar på ECCO Centret i Tønder er Tønder Kommunes budget for 2018 nu ved at være på plads. Og som de foregående år er der bred politisk opbakning til den økonomiske køreplan for det kommende år. Samtlige partier med undtagelse af Alternativet står bag den budgetaftale, der i dag blev underskrevet af forhandlingslederne på Rådhuset i Tønder.

Borgmester Henrik Frandsen glæder sig over, at det brede samarbejde om den kommunale husholdning videreføres. Samtidig sikrer budgetaftalen, at kommunen kan fortsætte den økonomiske kurs, som har været udstukket og fulgt i en årrække.

- Kursen har sikret, at der i Tønder Kommune er styr på økonomien og plads til både investeringer og et højt serviceniveau. Det vil der også være fremover med denne aftale, så det er en økonomisk sund og velkonsolideret kommune i fortsat udvikling, den siddende kommunalbestyrelse kan overdrage til den nye den 1. januar 2018, konstaterer Henrik Frandsen.

Massive investeringer

Til investeringer er der i hele budgetperioden fra 2018 til 2021 afsat næsten 400 millioner kr. Alene i 2018 er der afsat 105 millioner kr. til anlægsopgaver.

Partierne bag budgetaftalen har udpeget en række højt prioriterede områder, som tilgodeses med betydelige beløb.

Blandt de højt prioriterede områder er en ny udviklingsplan for Toftlund. Der er afsat 800.000 kr. til udarbejdelse af planen. Formålet er at tilvejebringe en langsigtet ramme for initiativer og projekter i området.

Det er ligeledes aftalt, at der skal igangsættes et udviklingsarbejde for hele området ved Tønder Vandrerhjem og campingpladsen. Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet principbeslutning om at sælge vandrerhjemmet og campingpladsen og har et ønske om at udvikle hele området.

Desuden er Tøndermarsk Initiativet, ny skole i Skærbæk og fysisk opgradering af de øvrige skoler i kommunen fortsat blandt de højt prioriterede områder.     

- Med de massive investeringer de kommende år lægger vi dels op til at udvikle kvaliteten i vores kerneopgaver og dels til at styrke hele Tønder Kommune som attraktiv turist-, erhvervs- og bosætningskommune, siger borgmester Henrik Frandsen.

Driften udvides med 16 mio. kr.

Med udgangspunkt i en robust kassebeholdning er aftaleparterne enige om at udvide driftsbudgettet med 16 mio. kr. Trods den markante udvidelse overholder kommunen regeringens og KLs ramme for serviceudgifter på 1,7 milliarder kr.

Inden for sundhedsområdet har nærhed og sammenhæng høj prioritet. Derfor er der bl.a. afsat midler til at arbejde videre med samdrift og fysisk fællesskab på Tønder Sygehus i samarbejde med Region Syddanmark.

Til hjælpemiddelområdet afsættes yderligere 1 million kr. til at forebygge sygehusindlæggelse og styrke rehabilitering.

Partierne har endvidere afsat fem mio. kr. i hvert af budgetårene til fortsat kvalitetsudvikling af indsatsen for udsatte børn og unge. Det betyder bl.a., at de enkelte socialrådgivere får færre sager, og at den forebyggende indsats kan styrkes.

Der er også afsat yderligere 1,5 millioner kr. til at løfte den tidlige indsats på dagtilbudsområdet.

I aftalekredsen er der enighed om at tilbagerulle en driftsbesparelse på 0,8 millioner kr. årligt på Tønder Overbygningsskole.

Til oprettelse af flere plejeboliger er der afsat 1,35 millioner kr., og der er afsat 4 millioner kr. ekstra til psykiatri- og handicapområdet, fordi flere og flere får brug for hjælp.

Endvidere er der enighed om at videreføre projekt Foreningskonsulent, der har til formål at styrke og udvikle foreningslivet i kommunen.

Det er også aftalt, at Tønder Kommune skal have en borgerrådgiver, som kan være med til at udbygge og forbedre dialogen mellem borgere og kommune.

Aftaleparterne ønsker endvidere at afdække mulighederne for fortsat drift af Hjemsted Oldtidspark f.eks ved salg eller anden driftsløsning.

Sikrer kommende kommunalbestyrelse gode forudsætninger

Efter afslutning af budgetforhandlingerne fremhæver borgmesteren den positive og konstruktive indstilling, der igen i år har præget arbejdet med budgettet.

- Vi har ikke alle fået alt det, vi gerne ville. Men alle har vist stor ansvarlighed og vilje til at give og tage for at nå resultater i fællesskab. Samtidig vil jeg gerne rose og anerkende ledere og medarbejdere i hele organisationen for i hverdagen at holde godt styr på udgifterne og sikre, at budgetterne og de rammer, politikerne udstikker, overholdes.

Efter indgåelse af budgetaftalen kommer det egentlige budgetforslag til første behandling i Kommunalbestyrelsen torsdag den 21. september og til endelig godkendelse ved anden behandling torsdag den 12. oktober.

Budgetaftalen

Bilag

Video