Budget 2019: Velfærdsområderne får et løft

Borgere og virksomheder i Tønder Kommune kan se frem til udvikling af velfærdsområderne for omtrent 16 mio. kr. fra næste år. Det er et af hovedresultaterne i en budgetaftale, som samtlige 31 medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune i dag har indgået.

- Det er meget positivt, at vi har fået en aftale i hus med fuld tilslutning fra alle grupper, og jeg glæder mig over, at alle har udvist ansvarlighed og vilje til at nå et fælles resultat, siger borgmester Henrik Frandsen.

Han betegner aftalen som et ambitiøst budget med klare prioriteringer.

- Vi lægger op til at investere massivt for at nå målene i den politisk besluttede Visions- og Strategiplan, og vi er meget bevidste om at udnytte vores ramme på serviceudgifterne, samtidig med at vi fortsat fører en ansvarlig økonomisk politik, siger borgmesteren.

Også på anlægssiden satser partierne bag aftalen stort. Samlet er der nye og igangværende projekter for næsten 370 mio. kr. i budgetperioden fra 2019 til 2022.

Når Tønder Kommune er i stand til at øge serviceudgifterne med 16 mio. kr., skyldes det ifølge borgmesteren, at Kommunalbestyrelsen gennem en årrække har været meget ansvarsbevidst og haft stort fokus på økonomistyring for at sikre en sund balance mellem indtægter og udgifter.

- Den ansvarlige økonomiske politik giver frihed og handlekraft, så vi fortsat kan skabe udvikling, selv om økonomien er stram, siger Henrik Frandsen. 

Visions- og Strategiplanen

Tidligere på året besluttede Kommunalbestyrelsen en ny visions- og strategiplan med en række ambitiøse mål. Af den samlede driftsudvidelse på 16 mio. kr. i det kommende budget er de 11 mio. kr. øremærket til indsatsområder i planen.

I første omgang prioriterer politikerne tre indsatsområder:

1) Kvaliteten i folkeskolerne skal styrkes, og derfor skal Børn- og Skoleudvalget sammen med skoler, elever og forældre lave en plan for, hvordan skolerne kan løfte kvaliteten og skabe bedre trivsel. Planen skal være klar senest i første kvartal 2019.

2) Landdistrikts- og bosætningsindsatsen skal styrkes, og der skal skabes flere bæredygtige bosætningsmiljøer. Landdistrikts- og Bosætningsudvalget skal derfor have en mere fremtrædende rolle og inddrages mere i de kommunale opgaver. Der lægges samtidig op til at ansætte en landdistriktskoordinator.

3) Sundhedsprofilen skal styrkes. For at støtte bedre op om de mest udsatte grupper skal der etableres en funktion som socialsygeplejerske, og sundhedsplejen skal styrkes for at optimere den forebyggende indsats over for småbørnsfamilierne.

Børn- og Skoleudvalget og Sundhedsudvalget får til opgave at konkretisere indsatserne på disse områder.  

Bedre styring af det specialiserede socialområde

I de senere år har det været vanskeligt at styre udgifterne til det specialiserede socialområde, dvs. tilbud til børn og voksne med særlige behov. Nu afsætter politikerne ekstra 7,6 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 til området og forventer dermed også, at der kommer balance i regnskabet.

Alle udvalgsområder har bidraget til reduktion af servicerammen med ca. 14 mio. kr. Derudover er der fundet effektiviseringsgevinster for knap 6 mio. kr., som ikke påvirker serviceniveauet.

Fortsat stort anlægsprogram

Anlægsprogrammet for 2019 og 2020 er væsentlig større end normalt. Hovedparten af anlægsudgifterne finansieres af overskud på den ordinære drift, men der er dog enighed om at bruge ca. 50 mio. kr. af kassebeholdningen til anlægsopgaver i det nye budgetår.

- Det kan vi gøre med god samvittighed, for vi er en velkonsolideret kommune med en temmelig stor kassebeholdning, forklarer borgmester Henrik Frandsen.

De mange anlægskroner går bl.a. til ny skole i Skærbæk, hvor projekteringen nu er i gang, og til videreførelse af Tøndermarsk Initiativet, hvor kommunen over en femårig periode er med til at investere en kvart mia. kr. i udvikling sammen med Realdania, A.P. Møller Fonden og Nordea-fonden.

Færre kvadratmeter på kommunale hænder

Som noget nyt vil kommunen også satse på det, der med en moderne betegnelse kaldes facility management, dvs. en bedre og mere rationel udnyttelse af kommunale ejendomme ved salg eller nedrivning af overskydende arealer.

Tønder Kommune råder i alt over 254.000 kvm. bygningsareal. I forhold til befolkningstallet er det noget mere end andre kommuner, og målet er derfor, at Tønder Kommune frem mod 2022 skiller sig af med ca. 20.000 kvm. Det vil give en besparelse på ca. 8 mio. kr. om året.

Fokus på på administrationen

Partierne bag aftalen vil også stille skarpt på administrationen for at undersøge, hvordan midlerne til administration anvendes mest hensigtsmæssigt.

Det er derfor aftalt, at der skal laves en undersøgelse, som skal være klar senest 1. september næste år, så politikerne kan vurdere, om at der grundlag for at indarbejde ændringer i budgettet for 2020.  

Øvrige udviklinginitiativer

Partierne bag budgetaftalen vil støtte det videre arbejde med et oplevelses- og formidlingscenter omkring flyhangaren og Zeppelinbasen ved Tønder med en pulje på en halv mio. kr. Samtidig afsættes der 100.000 kr. i 2019 som driftstilskud til Zeppelin- og Garnisonsmuseet.

Aftalepartierne ønsker fortsat at støtte Hjemsted - Danernes Verden med driftstilskud, men lægger også op til, at bestyrelsen og kommunen inden udgangen af første kvartal 2019 forbereder en ny fire-årig aftale om drift og langsigtet udvikling af parken.

Der er endvidere enighed om at afsætte 600.000 kr. til at få lavet en masterplan for området ved Tønder Sport- og Fritidscenter. Partierne vil desuden afsætte 500.000 kr. i 2019 og 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 til realisering af initiativer i udviklingsplanen for Rømø.
 
Budgetforslaget kommer til første behandling i Kommunalbestyrelsen den 20. september og vedtages endeligt ved anden behandling den 11. oktober.

VIdeo: Borgmester Henrik Frandsen introducerer budgetaftalen

Læs mere om budgettet her