Bor du i nærheden af de planlagte vindmøller ved Vindtved?

Bor du i nærheden af de planlagte vindmøller ved Vindtved - i området ved Sæd, Lydersholm, Rørkær og Jejsing?

Så opfordres du/I til at indsende din/jeres ansøgning til, hvor og til hvilke aktiviteter midlerne fra VE-lovens "Grøn Ordning" skal bruges.

Formålet med den grønne ordning er at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med vindmøller på land ved at give tilskud til:

  • Anlægsarbejder, der har til formål at styrke landskabelige eller rekreative værdier i kommunen og
  • Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

Der udbetales 0,4 øre pr. kWh for 22.000 fuldlasttimer for hver vindmølle, dvs. 88.000 kr. pr. installeret MW, og tilskuddet gives til de kommuner, hvor der opsættes vindmøller, der er nettilsluttet inden den 21. februar 2018.

I forbindelse med vindmølleprojektet ved Vindtved kan Tønder Kommune ansøge Energinet.dk om udbetaling af 1.821.600,00 kr., der står på tilsagnsrammen. Kommunen kan således allerede nu ansøge om tilsagn til projekter med støtte fra den grønne ordning. Energinet.dk anbefaler, at de har modtaget kommunens ansøgninger senest den 30. oktober 2017, således de kan nå at behandle dem inden udløbet af statsstøtten den 21. februar 2018.

Tønder Kommunes kommunalbestyrelse har den 31. august 2017 taget stilling til, at midlerne fra den grønne ordning:

  • bliver brugt lokalt, dvs. til aktiviteter, der er planlagt af borgere fra Sæd, Lydersholm, Rørkær og Jejsing (Borgerforeningen for Jejsing og omegn samt Sæd-Ubjerg Lokalråd),
  • at der nedsættes et udvalg, der vil beslutte hvilke aktiviteter, der skal modtage støtte fra den grønne ordning. Udvalget består af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, formanden for Teknik- og Miljø, 2 repræsentanter fra lokalråd og borgerforening samt to repræsentanter fra forvaltningen, i alt 6 personer.

Tønder Kommune opfordrer således til at kommunen modtager ansøgninger om tilsagn til projekter senest mandag den 2. oktober 2017.