Adgang til Saltvandssøen fra Vidåslusen lukkes

Den offentlige adgang fra Vidåslusen og ned til Saltvandssøen i Margrethe Kog er i strid med gældende bestemmelser. Det er Tønder Kommune for nylig blevet gjort opmærksom på og er derfor nødt til at lukke adgangen, der ellers har været åben i mange år.

- Det ærgrer mig, at vi er nødt til at ændre på skiltningen og lukke digevejen, som har været åben for gående og cyklende ned til saltvandsøen, siger borgmester Henrik Frandsen og fortsætter:

- Før var der dispenseret fra reglerne, så vejen på indersiden af Det Fremskudte Dige var åben for offentligheden uden for fuglenes yngletid på en strækning ned til Saltvandssøen. Men Fredningsnævnet har for nylig slået fast, at sådan er det ikke længere.

- Vi vil gerne være med til at åbne området for besøgende, fordi vi satser på områdets kultur- og naturværdier. Men vi kan ikke åbne op i strid med reglerne. Vi må derimod arbejde for at reglerne bliver ændret, så ordningen kan genindføres.

Adgang fra to østlige stikveje

Det er Overfredningsnævnets fredning af Margrethe Kog fra 1985, der sammen med Vadehavsbekendtgørelsen sætter begrænsninger på offentlighedens adgang. Adgangen er begrænset for bedst muligt at sikre området som levested for vandfugle.

I Margrethe Kogs sydlige del, hvor Saltvandssøen ligger, har offentligheden nu lovligt kun adgang ad to østlige stikveje, der går ind i Margrethe Kog fra øst ved det gamle havdige mellem Højer og Siltoft syd for Højer. Adgangen må kun ske til fods uden for perioderne 1. marts – 31. maj og 1. – 31. oktober.

I perioden 1997 til 2006 søgte og fik Miljøministeriets Skov- og Naturstyrelse ad flere omgange en tidsbegrænset dispensation af Fredningsnævnet.  Åbning for færdsel ad den sydlige, indre digeveje langs Det fremskudte Dige skete som en forsøgsordning og på betingelse af, at de to østlige stikveje ind i Margrethe Kog til gengæld blev lukket.

I den sidste dispensation vurderede Fredningsnævnet, at dispensationsordningen ikke kunne forlænges i det uendelige. Nævnet forudsatte derfor, at Miljøministeriet skulle fremskyndede en ændring af Vadehavsbekendtgørelsen og fredningsbestemmelserne mest muligt, så ordningen kunne gøres permanent. Denne sidste dispensation udløb i 2006, og der er endnu ikke taget initiativ til en permanent løsning.

Tønder Kommune vil kontakte Naturstyrelsen, der i dag er den ansvarlige myndighed og opfordre styrelsen til at tage initiativ til hurtigst muligt at ændre reglerne permanent, så der i lighed med tidligere igen kan blive lovlig adgang langs diget fra Vidåslusen og ca. 4 km sydpå på den indre digevej.

Fakta:

En nylig vurdering fra fagfolk i DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, som Naturstyrelsen har rekvireret, konkluderer, at den tidligere ordning har beskeden indflydelse på fuglelivet.*

*Kilde: Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 28. januar 2016