Udsigtshøj ved Rejsby-Ballum

Frist: 
9. januar 2019

Hvorfor ændre kommuneplanen?
Tønder Kommune har modtaget et ønske om at udarbejde et tillæg til Kommuneplanen, således der skabes mulighed for at opbygge en udkigshøj ved Rejsby-Ballum ved genanvendelse af jord. Planlægningen sker ved at udlægge et nyt rammeområde som vist på kortet ovenfor. Anvendelsen fastlægges til tekniske formål. Ejeren af anlægget har til hensigt at give offentligheden adgang. Inden den egentlige planlægning kan igangsættes, skal der indkaldes idéer og forslag jf. planlovens § 23c.

Tanker om fremtidig anvendelse
Ved at anlægge udkigshøj op til 12 m over det eksisterende terræn forventer man at kunne styrke formidlingen af landskabet og vadehavets naturværdier samt styrke turismen i området. Ansøger har påpeget, at arealet er beliggende bag landsbyen Rejsby-Ballum samt eksisterende landbrug, så højen vil ikke fremstå så markant i landskabet. Ansøger ønsker at give offentligheden adgang til anlægget.

Planlægningens hovedspørgsmål
En kommende planlægning vil inddrage de miljømæssige forhold i og omkring området. På baggrund af dette ønske vil Tønder Kommune vurdere, hvordan der kan planlægges. Blandt hovedspørgsmålene for den forestående planlægning er:

  • Udsigtshøjens funktioner og udformning?
  • Er der særlige hensyn, der bør inddrages i planlægningen?
  • Er der andre turistprojekter, der bør inddrages i planlægningen?

Andre idéer og forslag
Du har mulighed for at komme med ideer, forslag og bemærkninger til den foreslåede ændring af kommuneplanen. Formålet er, at alle skal have mulighed for at fremkomme med deres forslag til arealets anvendelse, eller med nye synspunkter og vinkler på den påtænkte anvendelse, så de kan komme i betragtning i den videre planlægning.

Du kan se ideoplægget til udsigtshøj ved Rejsby-Ballum via dette link.

Idehøringen løber i perioden fra den 28. november 2018 til den 9. januar 2019.

Dit høringssvar med forslag, idéer eller bemærkninger mærket med udsigtshøj Rejsby-Ballum, skal være Tønder i hænde senest den 9. januar 2019. De skal sendes til Tønder Kommune på: teknisk@toender.dk eller til: Teknik og Miljø, Team Plan, Byg og Trafik, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.