Udbud på vintertjeneste 2018 – 2022

Frist: 
19. juni 2018

Tønder Kommune udbyder kontrakter om udførelse af vintertjeneste 2018 – 2022.

Kontrakterne udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsloven (EU-udbud) efter reglerne i om samordning af fremgangsmåder ved indgåelse af bl.a. offentlige tjenestydelseskontrakter (Udbudsdirektivet). Hvilket indebærer, at alle interesserede virksomheder kan rekvirere udbudsmaterialet.

De udbudte kontrakter omfatter glatførebekæmpelse og snerydning på ca. 300 km serviceniveau I-veje (A-ruter), ca. 520 km serviceniveau II-veje, (B-ruter), 13 snerydningsdistrikter serviceniveau IV-veje (D-veje) og 1 læssevagt entreprise.

Udbudsmaterialet kan hentes herunder og omfatter

1. Den i Supplement S til EU-Tidende (TED) offentliggjorte udbudsannonce
2. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)
3. Særlige betingelser (SB)
4. Vilkår
5. Instruks
6. Standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument ESPD (.xml)
7 .Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
8. Tilbudslister (TBL)
        A – Ruter: TA01 – TA06 + TRS og TA11P – TA16P
        B – Ruter: TB20 – TB29
        D – Plov distrikter: TD01P – TD13P
        Læssevagt: Sølsted depot
9. Rute-/kortplaner
        Vintervejklasse I A-ruter
        Vintervejklasse II B-ruter
        Vintervejklasse IV distrikter
10. Paradigme for entreprisekontrakt

Eventuelle rettelsesblade som i givet fald løbende lægges på hjemmesiden

Vær opmærksom på at introduktion til udfyldelse af bilag 6 – ESPD – står beskrevet i bestemmelserne om udbud og tilbud (bilag 2) – under pkt. 6.12.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Tage Riis, pr. e-mail: tari@toender.dk, med emnet: "Spørgsmål - udbud” indtil tirsdag den 12. juni  2018 kl. 12.00. Spørgsmål der modtages efter denne dato, kan ikke forventes besvaret, med mindre de af Tønder Kommune skønnes at have væsentlig betydning for udbuddet.

Der holdes orienteringsmøde om udbuddet hos

Tønder Kommune
Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder
torsdag, den 7. juni 2018, kl. 15.00.

Af hensyn til den praktiske planlægning bedes der ske tilmelding til informationsmødet senest mandag den 4. juni 2018. Tilmelding sendes pr. e-mail til tari@toender.dk

Tilbud fremsendes/afleveres til Tønder Kommune, senest tirsdag d. 19. juni 2018, kl. 12.00 til følgende adresse:

Tønder Kommune
Att.: Tage Riis
Vej, Park og Arealdrift
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Der kan afgives tilbud på én eller flere af de anførte entrepriser, idet de der tilsvarende tilbudslister skal benyttes.

Såfremt tilbuddet sendes med posten, skal det være i en rød kuvert for at bydende kan være sikker på, at tilbuddet kommer uåbnet frem.

Kuvert mærkes "Vintertjeneste 2018 - 2022, Tønder Kommune" og påføres tydelig afsender og telefonnummer.

Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem.

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Resultatet af udbuddet fremsendes pr. mail eller brev til alle tilbudsgivere umiddelbart efter opgørelsen af resultatet.