Tillæg 8 til Spildevandsplan 2013-17 ”Udbygning og udvidelse af Branderup Renseanlæg”

Frist: 
3. april 2020

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2020 at udsende forslag til tillæg 8 til spildevandsplan 2013-2017 ”Udbygning og udvidelse af Branderup Renseanlæg” i høring i 8 uger indtil den 3. april 2020.

Tillægget til spildevandsplan giver det planmæssige grundlag for at gennemføre et ejerskifte og en kapacitetsudvidelse af Branderup Renseanlæg. 

Tønder Spildevand A/S overtager renseanlægget fra Arla Foods A/S, Branderup.
Samtidig udvides kapaciteten fra 5.000 til 28.000 PE. Renseanlægget skal udelukkende modtage spildevand fra Arla Foods.

Indsigelser til planerne kan sendes til teknisk@toender.dk inden den 3. april 2020.

Planen er screenet efter miljøvurderingsloven LBK nr 1225 af 25/10/2018.
Det er vurderet at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport. Den afgørelse kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål i 4 uger, den inden den 6. marts 2020.

Du kan klage, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.