Tillæg 1 til Spildevandsplan 2018-2027 for Tønder Midtby – Regnvandsudløb Laurentiusstrømmen og Nørre Borgerdigegrøften samt forsinkelsesbassin i Skibbroen.

Frist: 
29. juni 2020

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2020 at udsende et udkast til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2018-2027 i høring i 8 uger indtil den 29. juni 2020.

Udkast til spildevandsplan giver det planmæssige grundlag for at gennemføre ændringerne af regnvandssystemet i Tønder midtby. Det er planen at etablere et nyt forsinkelsesbassin i Skibbroen, og at udbygge det eksisterende vandløb Nørre Borgerdigegrøften.  På den måde bliver regnvandshåndteringen i overensstemmelse med udviklingsplanen for Tønder, der er vedtaget i forbindelse med Tøndermarsk Initiativet.

> Tillægget til spildevandsplanen kan ses her

Indsigelser til planerne kan sendes til teknisk@toender.dk inden den 29. juni 2020.

Planen er screenet efter miljøvurderingsloven lbk. nr 1225 af 25/10/2018 Det er vurderet at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport. Den afgørelse kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål i 4 uger, inden den 1. juni 2020.

> Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport kan ses her

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.