Tilladelser til indvinding af grundvand fra to boringer beliggende ved Landebyvej 16, 6240 Løgumkloster

Frist: 
12. februar 2020

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse af eksisterende indvindingstil-ladelse af grundvand til markvanding fra to boringer. 

> Se de to afgørelser her

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

> Se VVM-vurderingsskema her

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig in-teresse i sagens udfald. Klagefrist er den 12. februar 2020. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.