Tilladelse til rørlægning af privat grøft

Frist: 
29. august 2019

Miljø og Natur har truffet afgørelse efter Vandløbsloven, om rørlægning af privat grøft på Rømø.

Se afgørelsen her

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er den 29. august 2019.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.