Tilladelse til restaurering i øvre del af Friskær Bæk

Frist: 
18. oktober 2019

Miljø og Natur har truffet afgørelse efter vandløbsloven, om restaurering den private øvre del af Friskærbæk

Projektet omfatter blandt andet opfyldning af spulehul fra stenkiste og supplering med gydegrus. Projektområdet ligger nordvest for Branderup.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er den 18. oktober 2019.
 
Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.