Tilladelse til restaurering en del af Stubengbæk-Gånsager Bæk

Frist: 
29. august 2019

Miljø og Natur har truffet afgørelse efter Vandløbsloven om restaurering af en del af det offentlige vandløb Stubengbæk-Gånsager Bæk.

Se afgørelsen og projektbeskrivelsen her

Projektet omfatter bl.a. udskiftning af bundmateriale, ombygning af stryg samt etablering af midlertidigt sandfang. Projektområdet ligger syd for Gånsager.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er den 29. august 2019.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.