Tilladelse til regulering efter Vandløbsloven

Frist: 
12. april 2019

Miljø og natur har modtaget en ansøgning om at etablere stisløjfer langs offentlige vandløb og ådiger. Stisløjferne etableres som trampestier og etableres i tilknytning til Marskstien, som blev etableret i 2018.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk (Nævnenes Hus). Klagefristen er 12. april 2019.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.