Tilladelse til regulering af vandløb

Frist: 
9. oktober 2019

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning til et reguleringsprojekt. Det drejer sig om hævning af en del af Småfolksvej samt genetablering af højvandsklap i afløbet fra Lakolk Sø.

Projektområdet ligger syd for Lakolk på Rømø.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 9. oktober 2019. 

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.