Tilladelse til at regulere Hønning Mosekanal samt private vandløb i Hønning Mose

Frist: 
23. juli 2020

Tønder Kommune har givet tilladelse til etablering af stem, blokering af grøfter og dræn mm. i Hønning Mose

> Se tilladelsen her

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.Naevneneshus.dk. Klagefristen er den 23. juli 2020.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.