Tilladelse til overkørsel over Visby-Abild Skelgrøft

Frist: 
26. december 2019

Tønder Kommune har givet tilladelse til overkørsel over Visby-Abild Skelgrøft

> Se tilladelsen her

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er den 25. december 2019. Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.