Tilladelse til overkørsel og stemmeværk i Kanal 26, Gl. Frederikskog

Frist: 
4. oktober 2019

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om etablering af en overkørsel og et stemmeværk i Kanal 26 i Gl. Frederikskog. Kanalen er omfattet af Digelagets regulativ, og behandles efter Vandløbsloven. 

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Klagefri-sten er 4. oktober 2019.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.