Tilladelse til opstilling af anlæg til UV-behandling af drikkevand på Tønder Vandværk

Frist: 
2. januar 2020

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt Tilladelse til opstilling af anlæg til UV-behandling af drikkevand på Tønder Vandværk. 

> Se afgørelse her

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig in-teresse i sagens udfald. Klagefrist er den 2. januar 2020. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.