Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring på Vestermarksvej 12, 6240 Løgumkloster

Frist: 
29. juli 2020

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse af eksisterende indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra boring. 

> Se afgørelse her

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

> Se VVM-vurderingsskema her

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 29. juli 2020. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.