Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring beliggende ved Nybjergsvej, 6270 Tønder

Frist: 
6. september 2019

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse af eksisterende indvindingstil-ladelse af grundvand til markvanding fra boring. 

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig in-teresse i sagens udfald. Klagefrist er den 6. september 2019. Eventuel klage skal sendes digi-talt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.