Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring beliggende Bålstedvej 15, 6535 Branderup J

Frist: 
10. juli 2019

Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring på matr.nr. 219a Bovlund Ejerlav, Agerskov, beliggende Bålstedvej 15, 6535 Branderup J

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt fornyelse af eksisterende indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra boring.

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 10. juli 2019. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.