Tilladelse til forlængelse af rørbro under Strandelhjørnvej

Frist: 
10. juli 2019

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om at forlænge eksisterende rørbro i det offentlige vandløb N 22D.

Projektområdet ligger mellem Agerskov og Rangstrup på matrikel 188 Rangstrup, Agerskov.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven. Se afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 10. juli 2019.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.