Tilladelse til etablering i sandfang i privat vandløb, tilløb til Febro Bæk

Frist: 
9. marts 2020

Tønder Kommune har givet tilladelse til etablering af midlertidig sandfang i privat vandløb, tilløb til Febro Bæk.
 
Se tilladelsen/afgørelsen her
 
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.Naevneneshus.dk. Klagefristen er den 9. marts 2020.
 
Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.