Tilladelse til etablering af suppleringsboring til indvinding af grundvand beliggende ved Højsetvej 5, 6534 Agerskov

Frist: 
24. juni 2019

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt tilladelse til etablering af suppleringsboring til indvinding af grundvand.

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 24. juni 2019. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.