Tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand ved Arnumvej 72, 6520 Toftlund

Frist: 
11. februar 2020

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt foreløbig tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand. 

Se afgørelse her

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Se VVM-vurderingsskema her

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagefrist er den 11. februar 2020. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.