Tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand på matr.nr. 181 Asset Ejerlav, Løgumkloster beliggende ved Assetvej 2, 6240 Løgumkloster

Frist: 
27. august 2020

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt foreløbig tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand. 

> Se afgørelse her

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

> Se VVM-vurdering her

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 27. august 2020. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.