Tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand på Bevtoftvej 22, 6520 Toftlund

Frist: 
2. januar 2019

Tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand på matr.nr. 1 Gøttrup Ejerlav, Tirslund, beliggende Bevtoftvej 22, 6520 Toftlund.

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt foreløbig tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand.

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkretet projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 2. januar 2019. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.