Tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand på Åbenråvej 151, 6780 Skærbæk

Frist: 
25. oktober 2019

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt foreløbig tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand. 

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og pro-grammer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på fire uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 25. oktober 2019. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.