Tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand beliggende ved Hovmosevej, 6270 Tønder

Frist: 
2. august 2019

Tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand på matr.nr. 189 Lydersholm Ejerlav, Burkal, beliggende ved Hovmosevej, 6270 Tønder.

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt foreløbig tilladelse til etablering af boring til indvinding af grundvand.

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 2. august 2019. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.