Tilladelse til etablering af boring til belysning af hydrogeologiske forhold. Borested er beliggende ved Busholmvej, 6240 Løgumkloster

Frist: 
12. oktober 2018

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt tilladelse til etablering af boring til belysning af de hydrogeologiske forhold til brug for Øster Højst Vandværk.

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkretet projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 12. oktober 2018. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.