Tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand på Gallehusskovvej 4, 6270 Tønder

Frist: 
9. november 2018

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt foreløbig tilladelse til etablering af boring og til indvinding af grundvand herfra.

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkretet projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017).

Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 9. november 2018. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.