Tilladelse til ændring af årlig indvindingsmængde af grundvand fra boring på matr.nr. 296 Løjtved Ejerlav, Nr. Løgum, beliggende Tohedevej 3, 6240 Løgumkloster

Frist: 
24. april 2020

Indvinding af grundvand

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven meddelt ændring og fornyelse af eksisterende indvindingstilladelse af grundvand til markvanding fra boring.

Se afgørelse her

Afgørelsen er ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018).

Se VVM-vurderingsskema her

Klagevejledning

Afgørelsen om VVM-pligt kan i ovenstående sager om vandindvinding inden for en frist på 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagefrist er den 24. april 2020. Eventuel klage skal sendes digitalt. Se dertil klagevejledning i tilladelsen.