Tilladelse efter vandløbsloven til ændringer i Margrethe-Kogs Pumpelag

Frist: 
2. august 2019

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning til et reguleringsprojekt, der omfatter ændring i Margrethe-Kogs Pumpelag, herunder forøget indpumpning, anlæggelse af et 20 meter langt dige og etablering af et skumbræt i Højer Kanal.

Projektområdet ligger i og ved Margrethe-Kog Syd.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk. Klagefristen er 2. august 2019.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.