Temaplanstrategi - Nyt Sommerhusområde på Rømø

Frist: 
27. december 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 28.november 2019 endeligt vedtaget Temaplanstrategi – Nyt sommerhusområde på Rømø

Baggrunden for temaplanstrategigen er en ny invitation fra Erhvervsministeren om, at udlægge og omplacere sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af invitationen, besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en temaplanstrategi for udlæg af sommerhusområde på Rømø. Temaplanstrategien omhandler alene udlæg af et nyt sommerhusområde

Området ved Sønderstrand er tidligere blevet udpeget som et af de områder, hvor der arbejdes for sommerhuse og Tønder Kommune ønsker fortsat at udvide sommerhusområdet Sønderstrand i den sydlige ende af Rømø med et areal på 8,2 ha. Området ligger i forlængelse af det eksisterende sommerhusområde og er i dag i drift som landbrugsjord. Med en grundstørrelse på 2.500 m² vurderes det, at området kan udstykke i omkring 30 nye sommerhusgrunde. Området er valgt på baggrund af placering med gå – og cykelafstand til både Sønderstrand, Vråby Plantage og Havneby. Placeringen sikrer god adgang til såvel strand og natur som bymiljø og infrastruktur. Projektet understøtter desuden det lokale erhvervs- og serviceliv i Havneby og den fortsatte udvikling af byens faciliteter.

Temaplanstrategien har været i offentlig høring i perioden den 4. september 2019 til den 30. oktober 2019. Der er i høringsperioden indkommet 8 bemærkninger. De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændring af planen.

Miljøscreening
Screeningsafgørelse blev offentliggjort den 4. september 2019 med 4 ugers klagefrist, afgørelsen er ikke blevet påklaget.

Retsvirkninger
Temaplanstrategien er Kommunalbestyrelses holdning til kommunens fremtidige udvikling og har ingen retsvirkning over for den enkelte borger.

Klagevejledning
Når temaplanstrategien er vedtaget, kan der ifølge planlovens § 58 klages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål, og det skal ske inden 4 uger. Fristen regnes fra den dag hvor planen offentliggøres.

Du kan klage hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for privatpersoner og kr. 1.800,- for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.