Temaplanstrategi - Forslag til nyt sommerhusområde på Rømø.

Frist: 
30. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 29. august 2019 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til Temaplanstrategi for nyt sommerhusområde på Rømø otte uger i offentlig høring.

Baggrunden for temaplanstrategigen er en ny invitation fra Erhvervsministeren om, at udlægge og omplacere sommerhusområder inden for kystnærhedszonen. Kommunalbestyrelsen har på baggrund af invitationen, besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en temaplan-strategi for udlæg af sommerhusområde på Rømø. Temaplanstrategien omhandler alene udlæg af et nyt sommerhusområde

Området ved Sønderstrand er tidligere blevet udpeget som et af de områder, hvor der ar-bejdes for sommerhuse og Tønder Kommune ønsker fortsat at udvide sommerhusområdet Sønderstrand i den sydlige ende af Rømø med et areal på 8,2 ha. Området ligger i forlæn-gelse af det eksisterende sommerhusområde og er i dag i drift som landbrugsjord. Med en grundstørrelse på 2.500 m² vurderes det, at området kan udstykke i omkring 30 nye som-merhusgrunde. Området er valgt på baggrund af placering med gå – og cykelafstand til både Sønderstrand, Vråby Plantage og Havneby. Placeringen sikrer god adgang til såvel strand og natur som bymiljø og infrastruktur. Projektet understøtter desuden det lokale erhvervs- og serviceliv i Havneby og den fortsatte udvikling af byens faciliteter.

Offentlig høring
Temaplanstrategien er i offentlig høring i perioden fra den 4. september 2019 til den 30. oktober 2019. Planstrategien kan findes på www.toender.dk under høringer og på www.plandata.dk, samt på bibliotekerne og i borgerservice.

Du kan sende dine bemærkninger eller ændringsforslag til Tønder Kommune på e-mail: tek-nisk@toender.dk eller pr. brev til Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde senest den 30. oktober 2019.

Inden temaplanstrategien vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de bemærkninger og ændringsforslag, der eventuelt er kommet.

Miljøvurdering
I forbindelse med screeningen af Temaplanstrategi – Nyt sommerhusområde på Rømø, Tønder Kommune har Tønder Kommune den 4. september truffet screeningsafgørelse i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25.10.2018.
Screeningsafgørelsen kan findes på www.toender.dk under afgørelser.

Klagevejledning for miljøscreening
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørel-sen efter § 10 og screeningsafgørelsen efter § 21.

Udløber klagefristen på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hver-dag.

Du klager via klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Tønder Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.