Storde Biogas I/S: Indledning af miljøgodkendelse - foroffentliggørelse

Frist: 
2. oktober 2019

Ansøgning om miljøgodkendelse

Tønder Kommune har indledt miljøgodkendelse af Storde Biogas I/S, Storde 1, 6261 Bredebro. Storde Biogas I/S har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af det eksisterende biogasanlæg til behandling af husdyrgødning og øvrige biomasser. Den årlige råvarekapacitet øges fra 74.000 tons/år til 200.000 tons/år.

I sager om godkendelse af virksomheder, der er bilag 1-virksomheder efter godkendelsesbekendtgørelsen, må der ikke træffes afgørelse, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen og udkast til afgørelse.

Når miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på fire uger på DMA (dma.mst,dk). Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse eller at se an-søgningsmaterialet, skal du rette henvendelse til Tønder Kommune på telefon 74 92 92 92 eller e-mail teknisk@toender.dk. Anfør venligst dit navn og adresse, samt e-mailadresse og vores journal nummer 09.02.00-P19-6-19. Materialet vil blive sendt pr. mail eller som digital post, så snart vi har modtaget en anmodning. Kommentarer skal gives senest to uger fra modtagelsen af dette.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningen, udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Henvendelse på baggrund af denne annonce skal være modtaget senest den 2.oktober 2019

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Tønder Kommunes sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på, hvem der er kommet med tilkendegivelser vedrørende sagen, vil kunne optræde i Tønder Kommunes afgørelse, som offentliggøres på DMA (digital miljøadministration www.dma.mst.dk). Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.