Renbækvej 12, 6780 Skærbæk, Renbæk fængsel - ansøgning om lukning af del af privat fællesvej

Frist: 
1. juli 2019

Tønder Kommune modtog den 14. marts 2019 fra Renbæk Fængsel, Renbækvej, en ansøgning om tilladelse til lukning af vejen, som forløber gennem fængslet. Vejen har status som privat fællesvej og ønskes lukket ved opstilling af bomme (se kortbilag 1)

  • hvor vejen krydser matrikelgrænsen mellem matr.nr.301 og 214a Gånsager, Vodder.
  • udfor skellet matr.nr.214a og 377 Gånsager, Vodder.

Ansøgningen begrundes i at det ”… opleves vanskeligt at opretholde de fornødne sikkerhedsmæssige standarder, der er forbundet med fængselsdrift. Det opleves blandt andet, at den offentlige vej anvendes til diverse ulovligheder, herunder ind- og afkast af genstande, der er forbudt i et fængsel. Derudover opleves ofte køretøjer, der i høj fart passerer igennem fængslet, hvilket kan være til stor fare for såvel ansatte – som indsatte, der færdes på fængslets arealer.”

Fængslets ledelse beskriver, at såvel de ansattes som de indsattes sikkerhedsmæssige forhold forringes i væsentlig grad i den nuværende situation. Det er derfor ledelsens ønske, at der i hver ende af matriklen opsættes bomme, som kun vil kunne passeres af personer med lovligt ærinde på fængslets areal. Kriminalforsorgen vil afholde udgifterne hertil.

Privatvejsloven: En lukning af vejen, som kun tillader en afgrænset personkreds at passere fængslets areal, som beskrevet i ansøgningen, skal behandles som en nedlæggelse af vejen, idet denne udgår som færdselsareal.

Kommunen skal i henhold Privatvejslovens §72 tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges. Lovens §72, stk.2 siger, at vejen skal opretholdes som privat fællesvej, hvis vejen efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller den i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret.

Tønder Kommune vurderer, at de på vedhæftede kortbilag 2 skraverede ejendommes ejere skal have meddelelse om Renbæk Fængsels ansøgning om etablering af bomme. Samtidig skal der gives dem en frist på mindst 8 uger til at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til en mulig beslutning om tilladelse til etablering af de beskrevne begrænsninger.

Lovgrundlag
Lov om private fællesveje, kap.11. Forvaltningsloven, kap.5.

Indsigelser imod påtænkt beslutning
Såfremt man har fornøden interesse i sagen kan man fremkomme med indsigelser imod eller ændringsforslag til en mulig beslutning om etablering af bomanlæg og dermed en lukning af den private fællesvej på de beskrevne steder.

Indsigelser/ændringsforslag skal inden otte uger fremsættes overfor Tønder Kommune.

Eventuelle indsigelser/ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest mandag den 1. juli 2019 og kan sendes til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller til mail teknisk@toender.dk