Orientering om offentliggørelse af planforslag – Kommuneplantillæg nr. 101-540, Lokalplan nr. 132-540 og MV-screening, alle for Erhversområde ved Algade og Voddervej, Frifelt

Frist: 
21. juni 2019

Kommuneplantillæg nr. 101-540 og forslag til Lokalplan nr. 132-540 for Erhvervsområde ved Algade og Voddervej, Frifelt

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har den 29. maj 2019 besluttet at fremlægge nedenstående forslag til kommuneplantillæg og lokalplan i offentlig høring i 4 uger for Erhvervsområde ved Algade og Voddervej, Frifelt

Kommuneplantillægget og lokalplanen omfatter to selvstændige arealer med et samlet areal på 3.9 ha. Arealerne er beliggende i den østlige og nordøstlige del af Frifelt og betegnes hhv. delomåde A og B.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne grundlag for lokalplanen, så der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Kommuneplantillægget udlægger et nye rammeområde 540.31.3 og fastlægger rammebestemmelser for dette.

Lokalplanen har til formål at tilvejebringe et samlet plangrundlag for virksomhedens to områder og derved fastlægge anvendelsen til erhverv med mulighed for indretning af entreprenørvirksomhed, herunder oplag af byggematerialer, nedknusning (i den sydlige del af delområde A) samt øvrige aktiviteter, der relaterer sig til entreprenørvirksomheden. Der gives mulighed for at opretholde den eksisterende bolig i den nordlige del af delområde A.

Lokalplanen fastlægger anvendelsesmuligheden i området i overensstemmelse med de faktiske forhold. Således kan der fremadrettet drives vognmandsvirksomhed og entreprenørvirksomhed i delområde A samt oplag og ikke støjende aktiviteter, der relaterer sig til entreprenørvirksomhedens aktiviteter i delområde B. Herunder gives der mulighed for, at der kan benyttes et mobilt nedknusningsanlæg i den sydlige del af delområde A.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden fra den 4. juni 2019 til den 2. juli 2019 og kan ses på www.plansystemdk.dk, på bibliotekerne og i Borgerservice.

Eventuelle indsigelser eller bemærkninger sendes til Tønder Kommune på e-mail: teknisk@toender.dk, eller pr. brev til: Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, og skal være kommunen i hænde med morgenposten senest den 2. juli 2019 ved e-mail senest kl. 12.00 samme dag.

Inden planerne vedtages endeligt, vil Kommunalbestyrelsen tage stilling til de indsigelser og bemærkninger, der eventuelt er kommet.

Retsvirkninger for kommuneplantillæg:
Kommuneplantillægget har ingen direkte retsvirkninger for de ejendomme, som er omfattet af tillægget, men Kommunalbestyrelsen har pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse.

Retsvirkninger for lokalplanen:
Indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må de omfattede ejendomme ikke bebygges eller benyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan jf. § 17 stk. 1 i Planloven.

Den foreløbige retsvirkning er gældende indtil den endelig vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år.

Klagevejledning - Miljøscreening
Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har, på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af ovennævnte planer. Denne afgørelse kan påklages iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48.

Klagefristen er fire uger fra bekendtgørelsestidspunktet og udløber den 2. juli 2019.

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald eller ifølge planlovens § 59, er en landsdækkende forening eller organisation, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage via klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du undtagelsesvist vil søge om at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du henvende dig til Tønder Kommune.