Opstilling af seks vindmøller ved Ellhöft og Westre i Kreis Nordfriesland, Slesvig-Holsten

Frist: 
9. november 2018

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) har anmodet Miljøstyrelsen - som er den danske Espoo-myndighed, jf. bekendtgørelse af konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne samt bekendtgørelse af protokol af 21. maj 2003 om strategisk miljøvurdering til konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne - om at gennemføre en høring af berørte danske myndigheder, offentligheden og interesseorganisationer vedrørende opstillingen af seks nye vindmøller ved Ellhöft og Westre med tilhørende miljøvurderinger af mulige væsentlige grænseoverskridende indvirkninger på det danske miljø, jf. § 38. stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Kort om projektet:

I efteråret 2017 blev de danske myndigheder, interesseorganisationer og offentligheden hørt om ovenstående projekt samt miljøvurderingerne heraf. Nu gennemføres en ny høring af projektet, da totalhøjden på tre af de planlagte seks vindmøller er reduceret til 150 meter hhv. 172 meter.   

Høringsmaterialet, der er oversat til hhv. dansk og engelsk, og informationer om høringsprocessen i øvrigt kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Hvis du har bemærkninger til projektet og de dertilhørende miljøvurderinger skal de være Miljøstyrelsen i hænde senest fredag den 9. november 2018.

Bemærkninger bedes sendt til kaape@mst.dk med angivelse af journalnummeret: MST-533-00013.

Miljøstyrelsens opgave som Espoo-myndighed i den konkrete sag er at videreformidle høringssvar fra den danske offentlighed, berørte myndigheder og interesseorganisationer til de tyske myndigheder.