Nedklassificering af vandløb

Frist: 
2. januar 2019

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om nedklassificering af det offentlige vandløb Overby Nørrefælledgrøften.

Vandløbet ligger mellem Løgumkloster og Skærbæk.

Miljø og Natur har truffet afgørelse efter Vandløbsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er den 2. januar 2019.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.